GDPR

 

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) JE ZKRATKOU PRO NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ, KTERÉ V RÁMCI CELÉ EU PŘINÁŠÍ JEDNOTNOST ZÁSAD A PRAVIDEL PŘI OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. GDPR JE PLATNÉ OD KVĚTNA 2016 S ÚČINNOSTÍ OD 25.5.2018.

V souvislosti s GDPR, prohlížením www.organics-prague.com poskytujete Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu, zejména nabízení novinek, výrobků a služeb, nákupních příležitostí či jiných událostí, a to telefonicky, e-mailem či poskytovatelem poštovních služeb. K poskytnutému Souhlasu se zpracováním osobních údajů naleznete na těchto webových stránkách Informace o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů k Souhlasu se zpracováním osobních údajů je dokument, jehož účelem je poskytnutí informací o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

Zpět

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu? Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost Happy-hair, s.r.o..

2) Proč budou mé osobní údaje zpracovávány? Udělením souhlasu nám dáváte možnost, abychom Vás informovali o novinkách, zajímavých službách, nákupních příležitostech či jiných událostech.

3) Kdo bude mé osobní údaje zpracovávat? Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je společnost Happy-hair, s.r.o. Kontaktní údaje www.organics-prague.com/kontakty

4) Jaké osobní údaje budou zpracovávány a jaký je právní základ pro toto zpracování? Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Na jeho základě budeme zpracovávat následující osobní údaje:  jméno a příjmení;  datum narození;  adresa bydliště, případně kontaktní adresa;  e-mailová adresa;  telefonní kontakt, a to za účelem přímého marketingu, zejména nabízení novinek, výrobků a služeb telefonicky, e-mailem či poskytovatelem poštovních služeb. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat

5) Kde budou mé osobní údaje uloženy? Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě.  Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Dokumenty ve elektronické podobě jsou uchovávány bezpečně na místech, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

6) Kdo bude mít k mým osobním údajům přístup? Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, příp. zmocněné třetí osoby, pověřené konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

7) Budou mé osobní údaje předávány mimo území České republiky? Ne, Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně na území České republiky.

8) Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší společností uchovávány? Po dobu trvání souhlasu (10 let, pakliže nebude z Vaší strany dříve odvolán).

9) Jaká jsou moje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po niž budou uloženy. Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže). Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy. Máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány.

10) Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit? Svá práva (včetně práva odvolat souhlas) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem. Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašeho podnětu si dovolujeme požádat o využití formuláře, který naleznete na našich internetových stránkách.

Rolovat nahoru